دوره های آموزشی (حضوری و آنلاین)

دوره آموزشی پروموشن فروش
دوره تحلیل فروش شرکتهای پخش مویرکی
دوره آموزشی رفتارشناسی، رضایت و وفادارسازی مشتریان