کتاب های کاربردی

کتاب اصول بازاریابی و توسعه بازار
کتاب فروش و پخش مویرگی
کتاب رفتارشناسی، رضایت و وفاداری و باشگاه مشتریان
کتاب برندسازی و مدیریت برند
کتاب خطاها و تصعبات ذهنی
کتاب بازاریابی و فروش تلفنی
کتاب هوشمندسازی کسب و کار ، دکتر مجتبی شفاعی
کتاب سیرتحول علم مدیریت در ایران و جهان
کتاب زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر XBRL