دوره های آموزشی

دوره آموزشی «تحلیل فروش شرکتهای پخش مویرگی»
دوره آموزشی جامع «پروموشن ها و سیاست های تشویقی فروش»
دوره آموزشی «رفتارشناسی، رضایت و وفادارسازی مشتریان»